top of page

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

-:- ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ -:-

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Εδώ διδάσκεται το μέλλον της εκπαίδευσης

Το διακύβευμα

    Η μάθηση δεν μπορεί να στηρίζεται σε προγράμματα σπουδών που οργανώνονται, αποκλειστικά, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα. Τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες - κλειδιά που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση ώστε να είναι σε θέση να μαθαίνουν και να εξελίσσονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
    Η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας αποτελεί μια σύνθετη εργασία, η οποία ενώ είναι κύρια ευθύνη της νηπιαγωγού. Οι οργανωμένες δραστηριότητες σχεδιάζονται με στόχο να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να επεξεργαστούν συστηματικά και σε βάθος νέες έννοιες, πληροφορίες και δεξιότητες. Συχνά ακολουθούν πιο άτυπες αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες, όπως αφορμές από το ελεύθερο παιχνίδι ή τις ρουτίνες, (π.χ. αναδυόμενα ενδιαφέροντα, ερωτήματα προβληματισμούς των παιδιών). Οι οργανωμένες δραστηριότητες σχεδιάζονται με στόχο να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να επεξεργαστούν συστηματικά και σε βάθος νέες έννοιες, πληροφορίες και δεξιότητες. Συχνά ακολουθούν πιο άτυπες αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες, όπως αφορμές από το ελεύθερο παιχνίδι ή τις ρουτίνες, (π.χ. αναδυόμενα ενδιαφέροντα, ερωτήματα  προβληματισμούς των παιδιών).

    Για την  ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας, της αυτονομίας του παιδιού και των κοινωνικών ικανοτήτων του, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν πλούσιο υλικό στο παρόν πρόγραμμα και κυρίως-άμεσα εφαρμόσιμο στην εκπαιδευτική διαδικασία
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός 
Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική ανταπόκριση του πολυσχιδούς ρόλου κ έργου της σύγχρονης νηπιαγωγού
Στόχοι
Οι επιμορφούμενοι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναμένεται  να:
·    Κατανοήσουν το βασικό πλαίσιο αρχών καινοτόμων μεθόδων για το νηπιαγωγείο
·    Γνωρίσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν με τρόπο ελκυστικό
·    Αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά των παιδιών της ηλικίας αυτής και τον τρόπο αξιοποίησής τους
·    Είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν προγράμματα παρέμβασης
·    Αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικού ρόλου και εποικοδομητικής συνεργασίας με   τους γονείς 
·    Είναι ικανοί να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία
·    Υιοθετήσουν θετική στάση για την ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις 
·    Είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβληματικές συμπεριφορές και καταστάσεις σε επίπεδο σχολικής τάξης.
·    Είναι σε θέση να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μέσα από επιστημολογικά αποτελεσματικές δραστηριότητες ανάπτυξης των κοινωνικών και ατομικών τους 
·    Ενισχύσουν το επιστημονικό τους οπλοστάσιο με πληροφορίες, δεξιότητες και ικανότητες του παιδαγωγικού τους ρόλου, ενισχύοντας τόσο το προσωπικό —επιστημονικό τους portfolio, όσο και την ομαλή ενσωμάτωση των μικρών μαθητών τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΟΜΗ (Ενότητες)

·    Ο ρόλος της νηπιαγωγού και σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας
·    Μαθησιακό περιβάλλον και συνεργασία με τους γονείς
·    Εργασία και παιχνίδι σε ομάδες
·    Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο
·    Προφορικός και γραπτός λόγος
·    Τα μαθηματικά στον κόσμο των παιδιών
·    Σχέδια εργασίας και μάθηση σε χώρους εκτός σχολείου
·    Μελέτη Περιβάλλοντος: μαθαίνοντας για τον κόσμο
·    Δημιουργία-έκφραση
·    Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο
·    Η γωνιά του υπολογιστή: παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
·    Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο
·    Το Θέατρο και η Δραματική Τέχνη στο νηπιαγωγείο
·    Παιδαγωγικές Προτάσεις κ Δραστηριότητες 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:

·    Πιστώνομαι τη μέγιστη μοριοδότηση κατά την επιλογή εκπαιδευτών  σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο κριτήριο του διδακτικού αντικειμένου
·    Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους. 

·    Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση. 
·    Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.
·    Θα μπορώ να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι προβληματικές συμπεριφορές και καταστάσεις σε επίπεδο σχολικής τάξης.
·    Πιστώνομαι επιστημονικά κατά την αποτίμηση του εκπαιδευτικού μου έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
·    Πιστώνομαι στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
·    Θα εφοδιαστώ με τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις για το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων άσκησης του εκπαιδευτικού μου έργου

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

·    Σε νηπιαγωγούς 
·    Σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών
·    Σε εργαζόμενους σε ΚΔΑΠ, Παιδικούς Σταθμούς
·    Σε Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και εργαζόμενους στον τομέα της Ψυχικής Υγείας 
·    Σε Στελέχη Εκπαίδευσης 
·    Σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και στις 2 βαθμίδες εκπαίδευσης
·    Σε γονείς και προβληματισμένους πολίτες οι οποίοι θέλουν να ερμηνεύσουν τα κίνητρα των συμπεριφορών των παιδιών τους και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά μέσω της κατάρτισής τους από το εν λόγω πρόγραμμα 
·    Σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μία διαδικασία αυτογνωσίας  και προσωπικής καλλιέργειας 
 (Η  προηγούμενη γνώση στη Διδακτική δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα)

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται:
·    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης 400 ωρών (Κέντρο δια βίου μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση»-Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης από το ΥΠΠΕΘ), μοριοδοτούμενο 
·    Τεχνική υποστήριξη 
·    Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
·    Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
·    Δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Α. Μετρήσιμα κριτήρια 
Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης είναι προσαρμοσμένο, ώστε να μοριοδοτείται στο κριτήριο «επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των αποκηρυσσόμενων θέσεων», για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε: 
-ΙΕΚ, 
-ΣΕΚ 
-ΚΔΒΜ των Δήμων 
-e-ΚΔΒΜ 
-Σιβιτανίδειο Σχολή 
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα -Στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (υποδιευθυντές, διευθυντές σχολείων μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές εκπαίδευσης) 
-Στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου καθενός εκπαιδευτικού (personal professional portfolio) 
-Στις προκηρύξεις για εκπαιδευτικό προσωπικό δομών μεταναστών κ προσφύγων (Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, κέντρα υποδοχής Ασυνόδευτων ανηλίκων, κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο) 
-Σε φροντιστήρια 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

400 διδακτικές ώρες (6 μήνες)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέθοδος υλοποίησης

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα 
·    Διεξάγεται είτε με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning- και διαδικτυακά και δια ζώσης-), είτε αποκλειστικά διαδικτυακά  (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.

·    Περιλαμβάνει:
        -E-books, 
              - πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), 
             -  πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα),
           -εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία 
                    -Συνεχή διαδικτυακή  επικοινωνία
                  - Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση  δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης:

o    Αρχική (κατ αρχήν μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
o    Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης) 
o    Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης). 

 

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 210 3242 497

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑΜΕΓΑΛΟ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΚΔΒΜ-ΣΛΟΓΚ
Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης Κε.Δι.Βι.Μ1
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 2101590)
bottom of page