ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png
greek flag.jpg
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

TEACHING GREEK AS SECOND / FOREIGN LANGUAGE

e-learning

DESCRIPTION

The course objective is to familiarize trainees with peculiarities and mechanics of the Greek language, along with adopting and implementing instructional models to non-speakers of Greek. Besides, they develop a culture of equal education for all students.