top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png


Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Που απευθύνεται

-Καθε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη θέσης Στελέχους (υπεύθυνου εκπαίδευσης) στα ΚΔΒΜ, δεδομένου του προαπαιτούμενο χαρακτήρα του κ τη μέγιστη μοριοδότησή του (2 μόρια), σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018.
-Εκπαιδευτές ή υποψηφίους εκπαιδευτές σε δομές Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
-Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
-Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
-Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Σκοπός

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παράσχει το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων, εκπαιδευτικών τεχνικών μεθόδων και προσεγγίσεων που από τη θεωρία και την έρευνα κρίνονται κατάλληλες για προγράμματα. σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο συμμετέχων αναμένεται να έχει πετύχει:
Α) Σε επίπεδο γνώσεων
-Αποσαφήνιση βασικών εννοιών περί ανθρώπινου δυναμικού
-Αποσαφήνιση της στοχοθεσίας και της προσωπικής ανάπτυξης στην εξελικτική πορεία του οργανισμού
-Αποσαφήνιση βασικών χαρακτηριστικών του επιστημονικού πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων
Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων
-Αντίληψη της αναγκαιότητας της αξιολογικής διαδικασίας ως μέσου ανάπτυξης
-Ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής διαφόρων αξιολογικών μοντέλων
-Απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση αποτελεσματικών και δίκαιων μοντέλων επιλογής και συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού
-Κατανόηση του βασικού μηχανισμού σχεδιασμού κ υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες εκπαιδευόμενους
Γ) Σε επίπεδο αξιών
-Η απόκτηση κουλτούρας αριστείας και εμπέδωσης της αίσθησης ότι η αέναη προσπάθεια εξέλιξης-ατομικής και συλλογικής- συνάδουν στη βελτίωση του οργανισμού
-Ευαισθητοποίηση σε θέματα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου ενηλίκων και της διασφάλισης της ποιότητάς του σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οφέλη από την παρακολούθηση του προγράμματος

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι ότι η επιτυχής παρακολούθησή του, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)., σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018.

Επιπλέον, οι επιτυχώς ολοκληρώσαντες τo πρόγραμμα,, δύνανται να εργαστούν ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού, υπεύθυνος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων), Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, Υπεύθυνος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Μοριοδοτηση (μέγιστη) για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε δομές δβμ (ΕΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ, ΟΑΕΔ).

Ακόμη, το πρόγραμμα μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

- Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
- Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
- Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
- Θα γνωρίσω τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, και την «απόδοση» αυτής για τον Οργανισμό.
- Θα εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σε μείζονος σημασίας ζητήματα για τον Οργανισμό, όπως η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση και η δια βίου επιμόρφωσή του, τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού και η διαμόρφωση ενός ορθολογικού, δίκαιου, αξιόπιστου και αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης.
- Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
- Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Μέθοδος Υλοποίησης

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E-book, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες, ισχύουσα νομοθεσία) και συνεχή ανατροφοδότηση εκ μέρους του ακαδημαϊκού υπευθύνου.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)

Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)

Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).


Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Δομή Προγράμματος

-Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
-Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης
-Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών
-Η διατύπωση σκοπού και στόχων
-Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου
-Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων
-Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page