top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Κατάρτιση στη Φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Τουρισμός

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη κατάρτιση, πιστοποίηση και μοριοδότηση στο αντικείμενο της Φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Που απευθύνεται

> Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων.
> Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
> Φιλολόγους,
> Ιστορικούς – αρχαιολόγους,
> Μουσειολόγους,
> Ιστορικούς τέχνης,
> Ψυχολόγους,
> Καθηγητές φυσικής αγωγής,
> Δικηγόρους,
> Καθηγητές αγγλικής γλώσσας,
> Γιατρούς,
> Γεωπόνους.
> Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
> Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΕΚ)

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

> Να έχουν αποκτήσει γνώση των βασικών αρχών φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

> Να χειρίζονται με ασφάλεια τα έργα τέχνης και τις συλλογές.

> Να έχουν αφομοιώσει βασικά στοιχεία μουσειολογίας.

> Να έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες της προστασίας του περιβάλλοντος και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της, καθώς θα δρουν κατεξοχήν σε χώρους πολιτισμού.

> Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

Παροχές

-- Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φιλολόγους, ιστορικούς – αρχαιολόγους, μουσειολόγους, ιστορικούς τέχνης, ψυχολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, δικηγόρους, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γιατρούς, γεωπόνους που θέλουν να δουλέψουν σε ΔΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

-- Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε τωρινούς ή μελλοντικούς Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Μονές, Ιερούς Ναούς και Πινακοθήκες.

-- Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες, καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών φορέων).

Μοριοδότηση

-- Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής.

-- Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής.

Μέθοδος Υλοποίησης


Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.
Περιλαμβάνει:
E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία

Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία

Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Αξιολόγηση

Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)

Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)

Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Κατάρτιση στη Φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Δομή - Μαθήματα

Α) Βασικές αρχές φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
Ο ρόλος του υπεύθυνου ασφαλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία:
> Καθήκοντα και απαιτήσεις του επαγγέλματος,
> Επιτήρηση σε χώρους διαφύλαξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς,
> Επιτήρηση σε κλειστούς χώρους μουσείων: πιθανές εστίες κινδύνων/τρόποι άμεσης αντίδρασης και αντιμετώπισής τους,
> Επιτήρηση σε ανοιχτούς/υπαίθριους χώρους: ιδιαιτερότητες που υπαγορεύονται από το χώρο/ πιθανοί κίνδυνοι/ τρόποι αντιμετώπισής τους, σύνταξη αναφορών συμβάντων: περιεχόμενο και τρόπος γραφής

Β) Στοιχεία Μουσειολογίας
> Ορισμός μουσείου,
> Είδη μουσείων,
> Αρμοδιότητες και ρόλος του προσωπικού ενός μουσείου,
> Προστασία και ασφάλεια των συλλογών,
> Μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις,
> Εκπαίδευση και δραστηριότητες

Γ) Διαχείριση Συλλογών
> Χειρισμός και μεταφορά έργων τέχνης, μουσειακές συλλογές και μουσειακά αρχεία,
> Πολιτική διαχείρισης συλλογών,
> Τα προβλήματα των σύγχρονων μουσείων και ο ρόλος της διαχείρισης,
> Πιστοποίηση μουσείων

Δ) Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
> Ορισμός περιβάλλοντος στη νομοθεσία,
> Έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική βλάβη,
> Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως συνταγματικό δικαίωμα

Ε) Οδηγός καλής συμπεριφοράς
> Συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων όταν έρχονται σε επαφή με πολίτες δια ζώσης ή δια του τηλεφώνου,
> Η δράση και συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων κατά το χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page