top of page
ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Συμβουλευτική, Mentoring και Coaching

Εξ Αποστάσεως

Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png

Τομέας Σπουδών:

Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Coach σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Που Απευθύνεται

• Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
• σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού,
• σε γονείς,
• σε ψυχολόγους,
• σε κοινωνιολόγους,
• σε εκπαιδευτικούς,
• σε επαγγελματίες υγείας,
• σε ενήλικες που αναζητούν την πρώτη τους εργασία,
• σε ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά,
• σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν: σε ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας και κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο του coaching γενικότερα.

Εξειδικευμένες Γνώσεις

H επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, μέσα από την θεωρητική τεκμηρίωση των μοντέλων και των τεχνικών που εφαρμόζονται στο Coaching και την Συμβουλευτική. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων που διέπονται από τις αρχές της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας.

Πλεονεκτήματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ στα ΣΔΕ
Επιμορφώσεις στα Σ.Δ.Ε (0,5 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΔΕ
Επιμορφώσεις στα Σ.Δ.Ε (0,5 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Επιμορφώσεις στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας (0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
• Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο του mentoring και θα βελτιώσω μέσω αυτoύ την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
• Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
• Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Παροχές

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).
Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Μέθοδος Υλοποίησης

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.

• Περιλαμβάνει:
E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

o Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
o Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
o Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Συμβουλευτική, Mentoring και Coaching

Δομή - Μαθήματα

• Ορισμός του πεδίου: Πλαίσιο και Αρχές
• Ιστορία και Εξέλιξη του κλάδου: Life Coaching & Coaching Psychology
• Επιστημονική Τεκμηρίωση στο Coaching
• Το προφίλ και οι Ικανότητες ενός επαγγελματία Coach
• Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής
• Βασικό πλαίσιο Mentoring και χαρακτηριστικά αποτελεσματικού mentor
• Ανθρώπινη Επικοινωνία και Εφαρμογές στη Συμβουλευτική και το Coaching
• Εξωλεκτική Επικοινωνία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Βασικές Αρχές Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Προσέγγισης
• Εφαρμογές στο Coaching και την Συμβουλευτική
• Διεκδικητικότητα, Οριοθέτηση και Διαχείριση Θυμού
• Οργανωσιακή Κουλτούρα & Περιβάλλοντα Εργασίας
• Στρατηγικές Ανέλιξης και Λήψης Αποφάσεων
• Το πλαίσιο της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης
• Η αυτοαντίληψη και τρόποι ενίσχυσής της
• Επαγγελματικές επιλογές και αυτοαντίληψη
• Η έννοια του εαυτού
• Βιωματικές ασκήσεις

Πιστωτικές μονάδες ECVET

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση Κ.Δ.Β.Μ.» απονέμονται πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ECVET. Αναλυτικότερα, παρέχεται 1 μονάδα ECVET ανά 12 ώρες επιτυχούς δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Για τα ECVET παρέχεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
Το European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET) είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για άμεση προσωπική ενημέρωση

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ προσωπικά για τον ακόλουθο τίτλο σπουδών:

Προτιμώμενες ώρες επικοινωνίας
Διεθνής Πιστοποίηση
gatehouse-awords.png
bottom of page