top of page

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

-:- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ -:-

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Εδώ διδάσκεται το μέλλον της εκπαίδευσης

Η Διδακτική των Μαθηματικών, και κατ’ επέκταση η Διδακτική των Θετικών Επιστημών, έχει απασχολήσει έντονα τους ερευνητές και την μαθηματική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η έντονη τεχνολογική αλλαγή στην καθημερινότητα, η μη εναρμόνιση αυτής της αλλαγής με το σχολείο και τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών καθώς και οι έντονοι ρυθμοί της ζωής έδωσε στους ερευνητές την αφορμή να εξετάσουν την Διδακτική των Μαθηματικών ως ένα καινούργιο επιστημονικό πεδίο. Ένα πεδίο που θεωρεί τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα αλλά και το μαθησιακό περιεχόμενο ως ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά σε πρώτο επίπεδο, με σκοπό να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι ανάπτυξης και εξέλιξης τους.

Σε δεύτερο επίπεδο εξετάζεται πως αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν η μια την άλλη και πως μπορούν να γεφυρωθούν οι σχέσεις μεταξύ τους, με σκοπό την ομαλή συνύπαρξης τους. Επιπλέον, να απαντηθούν σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα ζωτικής σημασίας, όπως γιατί τελικά χρειάζεται η Μαθηματική Γνώση με τον τρόπο που δομείται σήμερα στα σχολεία, πως θα προσεγγίσουμε τους μαθητές με τέτοιο τρόπο ώστε τα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες να σταματήσουν να τους φοβίζουν και να αρχίσουν να αξιοποιούν τα εφόδια που τους παρέχονται, καθώς και τι νέους τρόπους διδασκαλίας θα πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία των εκπαιδευτικών.

Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι της Διδακτικής των Μαθηματικών είναι η δημιουργία ευκαιριών μέσω κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους σε δραστηριότητες, προγράμματα λογισμικών, παρεμβάσεις και πρακτική άσκηση με μαθητές όλων των ηλικιών.

Όλα τα παραπάνω, είναι πτυχές της έρευνας της Διδακτικής και συνεχώς εμφανίζονται και πιο σύνθετα ερωτήματα, τα οποία απαιτούν και κατάλληλα μοντέλα διδασκαλιών.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν το πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών. 
Οι στόχοι του προγράμματος χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες:
1.    Οι επιμορφούμενοι να κατανοήσουν σε βάθους τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σε ότι αφορά το περιεχόμενο και το αντικείμενο γνώσης των Μαθηματικών (έννοιες, ύλη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών). Να ενσωματωθεί σε αυτές η νέα γνώση για τη Διδακτική των Μαθηματικών και να προσαρμοστεί στη διδασκαλία. ​

2.    Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως:

•     η δημιουργία δραστηριοτήτων για κατασκευή νέας γνώσης για τους μαθητές(σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), 
•    αξιοποίηση υπολογιστικών λογισμικών για οπτικοποίηση και πειραματισμό, 
•    προσέγγιση των μαθητών και ανάδειξη των ικανοτήτων τους με ρεαλιστικά προβλήματα ώστε να δουν τη σύνδεση με την καθημερινότητα, 
•    αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων,
•    τρόποι αξιολόγησης και δημιουργία κατάλληλων τεστ

3.     Ανάπτυξη της καλής συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους και το διοικητικό προσωπικό για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εφαρμογή σε καθημερινή βάση των νέων τεχνικών εκπαίδευση.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από 12 Διδακτικές Ενότητες, χωρισμένες σε 4 άξονες.
1ος Άξονας: Άλγεβρα
1.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Γυμνάσιο (παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τα Μαθηματικά του δημοτικού, αλλαγή τρόπου διδασκαλίας και σκέψης)
2.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Λύκειο (παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τη γνώση του μαθηματικού περιεχομένου από το γυμνάσιο)
3.    Πρακτική στην καθημερινή ζωή (ρεαλιστικά προβλήματα)
2ος Άξονας: Γεωμετρία
1.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Γυμνάσιο(παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τα Μαθηματικά του δημοτικού, αλλαγή τρόπου διδασκαλίας και σκέψης)
2.    Μαθηματικό Περιεχόμενο που αφορά την διδασκαλία της Άλγεβρας στο Λύκειο (παρανοήσεις, δύσκολες έννοιες, κρίσιμα συμβάντα, σύνδεση με τη γνώση του μαθηματικού περιεχομένου από το γυμνάσιο, χρησιμότητα της Γεωμετρίας στην καθημερινότητα)
3.    Υπολογιστικά Λογισμικά και πειραματισμός(δημιουργία δραστηριοτήτων για οπτικοποίηση και άμεση εφαρμογή)
3ος Άξονας:  Μαθηματική Ανάλυση
1.    Μαθηματική Ανάλυση στο Λύκειο (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, εννοιολογική κατανόηση εναντίον τυποποιημένων διαδικασιών, Πανελλήνιες Εξετάσεις και σύνδεση με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση)  
2.    Στατιστική και Πιθανότητες και σύνδεση με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση
4ος Άξονας: Συνεργασία  
1.    Εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτικούς
2.    Εκπαιδευτικοί με μαθητές
3.    Μαθητές με μαθητές 
4.    Εκπαιδευτικοί με τη διοικητική κοινότητα

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε:
•    Μαθηματικούς
•    Φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων
•    Εργαζομένους στην Ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια, εκπαιδευτικούς ιδιαιτέρων μαθημάτων, κολλεγίων, ΙΕΚ)
•    Εργαζόμενους στη δημόσια εκπαίδευση
•    Συνοδούς παράλληλης στήριξης 

ΠΑΡΟΧΕΣ

•    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης 350 ωρών (Κέντρο δια βίου μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση»), μοριοδοτούμενο σε προκηρύξεις.
•    Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
•    Δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
•    Τεχνική υποστήριξη 
•    Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Α. Μετρήσιμα κριτήρια 
Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης είναι προσαρμοσμένο, ώστε να μοριοδοτείται στο κριτήριο «επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των αποκηρυσσόμενων θέσεων», για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε: 
-ΙΕΚ, 
-ΣΕΚ 
-ΚΔΒΜ των Δήμων 
-e-ΚΔΒΜ 
-Σιβιτανίδειο Σχολή 
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα -Στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (υποδιευθυντές, διευθυντές σχολείων μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές εκπαίδευσης) 
-Στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου καθενός εκπαιδευτικού (personal professional portfolio) 
-Στις προκηρύξεις για εκπαιδευτικό προσωπικό δομών μεταναστών κ προσφύγων (Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, κέντρα υποδοχής Ασυνόδευτων ανηλίκων, κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο) 
-Σε φροντιστήρια 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια Προγράμματος 350 ώρες
•    50 ώρες δια ζώσης, σε 10 συναντήσεις
•    300 μέσω της πλατφόρμας της «Εκπαιδευτικής Ένωσης»

clasroom.png

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 210 3242 497

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑΜΕΓΑΛΟ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΚΔΒΜ-ΣΛΟΓΚ
Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης Κε.Δι.Βι.Μ1
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 2101590)
bottom of page