top of page

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

-:- ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ -:-

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑ.png

Εδώ διδάσκεται το μέλλον της εκπαίδευσης

Το διακύβευμα

    Η μαθησιακή διαδικασία είναι αποτελεσματική στο βαθμό που οργανώνεται συστηματικά με βάση τα πορίσματα της ψυχολογίας, τις ειδικές απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου και τις ανάγκες των παιδιών στα οποία απευθύνεται. Η πορεία και η τεχνική της μεθόδου διδασκαλίας ακολουθεί ένα σύνολο αρχών, που είναι συνεπείς σε μια φιλοσοφία ή θεωρία και δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια γενικά αποδεκτή θεωρία μάθησης, είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές και στο επίπεδο της διδακτικής μεθοδολογίας 
    Η μάθηση δεν μπορεί να στηρίζεται σε προγράμματα σπουδών που οργανώνονται, αποκλειστικά, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα. Τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες - κλειδιά που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση ώστε να είναι σε θέση να μαθαίνουν και να εξελίσσονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
     Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει μία ή/και να συνδυάσει περισσότερες μεθόδους διδασκαλίας, ακόμα και στο ίδιο μάθημα, για να επιτύχει τους Δείκτες Επιτυχίας και τους Δείκτες Επάρκειας που έθεσε στον προγραμματισμό και σχεδιασμό των μαθημάτων του. Η δραστηριοποίηση όλων των παιδιών επιτυγχάνεται όταν ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει την τροποποίηση της ίδιας δραστηριότητας και τη διαφοροποίηση της εργασίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή και παράλληλα ενδιαφέρουσα στην εκτέλεση από μαθητές διαφορετικής ικανότητας.
    Για την  ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας, της αυτονομίας του παιδιού και των κοινωνικών ικανοτήτων του, οι συμμετέχοντες θα βρουν πλούσιο υλικό στο παρόν πρόγραμμα και κυρίως άμεσα εφαρμόσιμο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός 
Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική ανταπόκριση του πολυσχιδούς ρόλου κ έργου του σύγχρονου δασκάλου
Στόχοι
Οι επιμορφούμενοι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναμένεται  να:
·    Κατανοήσουν το βασικό πλαίσιο αρχών καινοτόμων μεθόδων για το Δημοτικό Σχολείο
·    Γνωρίσουν αποτελεσματικά μεθοδολογικά εργαλεία που διευκολύνουν την ανακαλυπτική  μάθηση με τρόπο ελκυστικό
·    Αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά των παιδιών της ηλικίας αυτής και τον τρόπο αξιοποίησής τους
·    Είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν προγράμματα παρέμβασης
·    Αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικού ρόλου και εποικοδομητικής συνεργασίας με   τους γονείς 
·    Είναι ικανοί να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία
·    Υιοθετήσουν θετική στάση για την ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις 
·    Είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβληματικές συμπεριφορές και καταστάσεις σε επίπεδο σχολικής τάξης.
·    Είναι σε θέση να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μέσα από επιστημολογικά αποτελεσματικές δραστηριότητες ανάπτυξης των κοινωνικών και ατομικών τους 
·    Ενισχύσουν το επιστημονικό τους οπλοστάσιο με πληροφορίες, δεξιότητες και ικανότητες του παιδαγωγικού τους ρόλου, ενισχύοντας τόσο το προσωπικό —επιστημονικό τους portfolio, όσο και την ομαλή ενσωμάτωση των μικρών μαθητών τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΟΜΗ (Ενότητες)

·    Ο ρόλος του δασκάλου και σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας
·    Μαθησιακό περιβάλλον και συνεργασία με τους γονείς
·    Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Σχεδίου μαθήματος
·    Δημιουργία ψηφιακής τάξης
·    Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική της Γεωγραφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
·    Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο
·    Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων
·    Διαθεματική Προσέγγιση της Γνώσης στο Δημοτικό
·    Καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για μαθητές δημοτικού 
·    Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
·    Προβλήματα Ένταξης κ Εξέλιξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον 
·    Πρώιμη Ανίχνευση-Παρέμβαση-Μαθησιακή Ετοιμότητα 
·    Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προτάσεις κ Δραστηριότητες για το Δημοτικό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ

·    Πιστώνομαι τη μέγιστη μοριοδότηση κατά την επιλογή εκπαιδευτών  σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο κριτήριο του διδακτικού αντικειμένου
·    Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους. 

·    Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση. 
·    Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.
·    Θα μπορώ να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι προβληματικές συμπεριφορές και καταστάσεις σε επίπεδο σχολικής τάξης.
·    Πιστώνομαι επιστημονικά κατά την αποτίμηση του εκπαιδευτικού μου έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
·    Πιστώνομαι στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
·    Θα εφοδιαστώ με τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις για το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων άσκησης του εκπαιδευτικού μου έργου

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

·    Σε  δασκάλους
·    Σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
·    Σε εργαζόμενους σε ΚΔΑΠ, Παιδικούς Σταθμούς
·    Σε Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και εργαζόμενους στον τομέα της Ψυχικής Υγείας 
·    Σε Στελέχη Εκπαίδευσης 
·    Σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και στις 2 βαθμίδες εκπαίδευσης
·    Σε γονείς και προβληματισμένους πολίτες οι οποίοι θέλουν να ερμηνεύσουν τα κίνητρα των συμπεριφορών των παιδιών τους και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά μέσω της κατάρτισής τους από το εν λόγω πρόγραμμα, 
·    Σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μία διαδικασία αυτογνωσίας  και προσωπικής καλλιέργειας 
 (Η  προηγούμενη γνώση στη Διδακτική δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα)

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται:
·     Πιστοποιητικό επιμόρφωσης 600 ωρών (Κέντρο δια βίου μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση» - Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης από το ΥΠΠΕΘ), μοριοδοτούμενο.
·     Τεχνική υποστήριξη 
·    Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
·    Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
·    Δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Α. Μετρήσιμα κριτήρια 
Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης είναι προσαρμοσμένο, ώστε να μοριοδοτείται στο κριτήριο «επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των αποκηρυσσόμενων θέσεων», για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε: 
-ΙΕΚ, 
-ΣΕΚ 
-ΚΔΒΜ των Δήμων 
-e-ΚΔΒΜ 
-Σιβιτανίδειο Σχολή 
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα -Στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (υποδιευθυντές, διευθυντές σχολείων μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές εκπαίδευσης) 
-Στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου καθενός εκπαιδευτικού (personal professional portfolio) 
-Στις προκηρύξεις για εκπαιδευτικό προσωπικό δομών μεταναστών κ προσφύγων (Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, κέντρα υποδοχής Ασυνόδευτων ανηλίκων, κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο) 
-Σε φροντιστήρια 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

600 διδακτικές ώρες (6 μήνες)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέθοδος υλοποίησης

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα 
·    Διεξάγεται είτε με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning- και διαδικτυακά και δια ζώσης-), είτε αποκλειστικά διαδικτυακά  (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.

·    Περιλαμβάνει:
        -E-books, 
              - πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), 
             -  πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα),
           -εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία 
                    -Συνεχή διαδικτυακή  επικοινωνία
                  - Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση  δραστηριοτήτων και εργασιών
    

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

o    Αρχική (κατ αρχήν μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
o    Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης) 
o    Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης). 

 

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα

Τηλ.: 210 3235200, 210 3242 497

ΙΕΚ-ΕΝΩΣΗ-ΣΗΜΑΜΕΓΑΛΟ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΚΔΒΜ-ΣΛΟΓΚ
Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης Κε.Δι.Βι.Μ1
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"  είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 2101590)
bottom of page